Algemene Voorwaarden

1. Ondernemingsgegevens

BVBA IETSINDEMEDIA, Beekstraat 33, 9800 Astene
BTWnummer BE0886 049 567
lakatja@icloud.com

2. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.lakatja.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Prijs en aanvaarding van de bestelling

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Betaling

Op www.lakatja.be kan je artikelen uit het #LaKatja assortiment online aankopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat je een bevestigingsmail ontvangt van LaKatja. De artikelen worden bij je thuis geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.
De enige betaalwijze op dit moment is via overschrijving. Van zodra het bedrag op de rekening van LaKatja verschijnt, wordt je bestelling verstuurd.

6. Levering

Levering in België kost 3 euro. De levering van de producten zal in de mate van het mogelijke gebeuren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging is doorgegeven. In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

7. Verlies en schade door verzending

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending via bpost.

8. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen zullen onze eigendom blijven tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de goederen terug te nemen op kosten van de koper.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LaKatja te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

9. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

10. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.
Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
 Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de LaKatja’s klantendienst waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan LaKatja.
 Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
 De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
 Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.

12. Verzakingsrecht / Retours

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer. Als je van het verzakingsrecht gebruik wil maken moet je de goederen in originele staat en verpakking terugsturen naar LaKatja, Beekstraat 33, 9800 Astene. Je gebruikt daarvoor het retouretiket dat in de doos zit. Na ontvangst van het retourpakket, storten we het door jou betaalde bedrag (exclusief verzendkosten: 3 euro) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Ruilen is niet mogelijk. Als je in plaats van het bedrag een ander product wil, moet je dat product opnieuw bestellen. Goederen die specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn (zoals de Hoodies Met Tekst) worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

13. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

14. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk wel je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclameacties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteert LaKatja de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

17. Intellectueel Eigendomsrecht

De volledige LaKatja website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van LaKatja gebruikt worden.

18. Beperkte Aansprakelijkheid

Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

WORLDWIDE SHIPPING!
Verzending binnen België kost 3 euro. Voor overige landen hangen de kosten af van het gewicht van je pakket. Wil je een pakket naar het buitenland laten verzenden, stuur dan een mailtje naar lakatja@icloud.com .
Shipping for Belgium costs €3. For other countries the cost depends on the weight of the parcel. If you want to ship an order to other countries, please send an email to lakatja@icloud.com .